کاربران تلفن‌های هوشمند

کاربران تلفن‌های هوشمند
می, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
بر این اساس در دانشگاه لندن در تحقیقی که نتایج آن می‌تواند برای صدها میلیون کاربر تلفن همراه هوشمند در سراسر جهان جالب توجه باشد به این نتیجه رسیده آنهایی که از این سیستم همراه استفاده می کنند در مقایسه با کاربران رایانه‌های خانگی تصمیم‌های غیراحساسی و عقلانی بیشتری ...
ادامه مطلب