امنیت و افزونگی فایروال

لازم بودن فایروال ها
اکتبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
در سالیان اخیر و به موازات رشد چشمگیر استفاده از اینترنت خصوصا توسط کاربران خانگی مشاهده شده که به محض شیوع یک ویروس و یا کرم جدید، اغلب قربانیان را کاربرانی تشکیل می‌دهند که فاقد مهارت‌های لازم در جهت استفاده ایمن از اینترنت بوده و دارای یک سطح حفاظتی ...
ادامه مطلب