ارزش گمرکی

بخش‌نامه جدید برای گوشی‌های مسافران که وارد کشور می‌شود
نوامبر, 2017 بدون نظر فناوری و اپراتورها
بر این اساس، گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیرتجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذی‌نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون ...
ادامه مطلب