بسته های ارسال ایمیل به بانک صددرصد فعال

ارسال ایمیل تبلیغاتی شما به بانک ایمیل کاملا سالم و 100 درصد معتبر<br /> این بانک ایمیل شامل لیست ایمیل افرادیست که تا کنون تبلیغات ما را باز کرده و خوانده اند<br /> ارسال تبلیغ به این لیست ها بازدهی بسیار بالایی دارد
Aبسته 50,000 تومان
  • ارسال به 50 هزار نفر
سفارش بسته
Bبسته 70,000 تومان
  • ارسال به 100 هزار نفر
سفارش بسته
Cبسته 100,000 تومان
  • ارسال به 200 هزار نفر
سفارش بسته
Dبسته 200,000 تومان
  • ارسال به 500 هزار نفر
سفارش بسته
Eبسته 300,000 تومان
  • ارسال به یک میلیون نفر
سفارش بسته
Fبسته 400,000 تومان
  • ارسال به 2 میلیون نفر
سفارش بسته
Gبسته 500,000 تومان
  • ارسال به 3 میلیون نفر
سفارش بسته